Všeobecné obchodní podmínky

EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem a upravují vztah mezi zájemci o produkty a služby společnosti Business Laboratory s.r.o., IČ.: 07266961, DIČ: CZ07266961 se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, dále společností specifikovanou níže a vstupem na tuto webovou stránku případně jakékoli její části návštěvník této webové stránky (dále jen “Návštěvník”) souhlasí s dodržováním zde stanovených podmínek a přistupuje k nim.

DEFINICE:

VOP

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky, nebo také jako “smlouva”

Produkty / Služby

Produktové balíčky nebo služby nabízené společností, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách www.mastermindklub.cz

Klient nebo Zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít případně uzavřela se společností smlouvu, jejíž předmětem plnění je společností nabízený produkt. Klientem / 

Návštěvník

Každý návštěvník stránky www.mastermindklub.cz. Návštěvník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.


Dodržování obchodních podmínek

Vstupem na stránky www.mastermindklub.cz (dále jen „Stránky“) Návštěvník souhlasí s dodržováním obchodních podmínek společnosti uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.mastermindklub.cz a jsou pro každého Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Návštěvníkem nebo Zákazníkem Společnosti je Společnost oprávněna vyvodit vůči dané osobě právní důsledky.

Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

Využití obsahu stránek

Kdokoli se stane Zákazníkem Společnosti, může využívat obsah stránek a majetek Společnosti na to určený v rozsahu, který je v souladu s obchodními podmínkami Společnosti způsobem, kterým Společnosti nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník zodpovědný za škodu tím způsobenou a povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je Společnost oprávněna vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými právními předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Zákazníka je stanovena smluvní pokuta dle čl. 10 této smlouvy.

Základní ustanovení

Společnost poskytuje produkty a služby formou vstupu do aplikace Slack, vysíláním živých webinářů v členské sekci, koučingu a prémiového obsahu na www.mastermindklub.cz. Poskytnutím produktu nebo služby nepřechází na Společnost žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Zákazníka, ani za ztráty způsobené obchodováním Zákazníka. Každý Zákazník tímto dává Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Společnost se zavazuje s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem a tyto nikterak nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů v čl. 13 těchto obchodních podmínek.

Smlouva se Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky pod tlačítkem “OBJEDNAT” služeb Zákazníkem a účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ Produktu / Služby vybraného Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává okamžitě po vyplnění objednávky, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost smlouvy a Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu nebo služby. Zákazník bere na vědomí, že platností smlouvy vzniká Společnosti nárok na odměnu.

Objednávka

Objednávku Zákazník vytváří pomocí aktivního tlačítka “OBJEDNAT” (dále jen “Tlačítko”) na webových stránkách Společnosti.
Při vytvoření objednávky pomocí Tlačítka na webových stránkách společnosti Zákazník nejprve vybere produkt nebo službu, o kterou má zájem. Po zvolení požadovaného produktu nebo služby, způsobu a způsobu platby Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Společností. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

jméno a příjmení, kontakt (telefon a e-mailovou adresu)

Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Společnost v takovém případě může kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku dodavateli se objednávka považuje za úplnou. V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Společnost závazná.

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu nebo Služby platnou v době objednání. S celkovou odměnou Zákazník objednávaného/ných Produktu/ů  nebo Služeb souhlasí. Zárověň bere navědomí, že odměna jednotlivých Produktů / Služeb Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a odměny Produktů / Služeb, učinit.

Zákazník nebo Návštěvník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tímto souhlasí s úplným jejich zněním. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Zákazník dostatečným předstihem upozorněn a využil možnosti se s nimi seznámit.

Uhrazením odměny za Produkt / Službu má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Společnosti po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu / Služby a zárověň k automatické prolongací na další období.

Produkty a Služby Společnosti

Členství v klubu, uzavřené sekci - prémiová aplikace (Produkt, nebo také jako Služba)

Shrnutí produktu: Jedná se o službu kdy Zákazník získá přístup do členské sekce s pravidelným vzdělávacím obsahem v oblasti podnikání dále vstup do aplikace Slack,  kde má možnost komunikovat s ostatními členy - Zákazníky klubu, vstupovat na živá vysílání a zobrazovat další prémiový obsah aplikace.


Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb bez aktuální zákonné DPH, jejich četnost a případné opakování.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Forma a způsob opakované platby

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných  cyklech.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby

c) Maximální částka opakované platby bude ve výši  3000 Kč/měsíčně 18.000 Kč/půlročně a 29900,-- Kč/ročně + 21% DPH

d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná, pokud nedojde ke změně obchodních podmínek

e) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním, půlročním a nebo ročním cyklu.

f) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky

g) Email upozorňující na blížící se opakovanou platbu vám dorazí na email 7 dní před provedením platby, další email v den stržení opakované platby a také v případě, že nedojte ke stržení opakované platby.

h) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy info@mastermindklub.cz 

ch) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to písemnou formou na emailové adrese: info@mastermindklub.cz

i) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti The Pay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti The Pay s.r.o.


Možnosti plateb: 

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro


Forma a způsob jednorázové platby

a) Platba jednorázová je platba za jednorázové vzdělávací kurzy v oblasti online marketingu a živých akcích na území České republiky.

b) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti The Pay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti The Pay s.r.o. Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro


Splatnost a platební podmínky odměny

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník povinnen uhradit Produkt / Službu  okamžitě po odsouhlasení těchto VOP. Zákazník je povinnen uhradit odměnu dle objednaných Produktů / Služeb Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy jmenovitě bezhotovostně platební kartou, platební bránou The Pay s.r.o nebo převodem na bankovní účet Společnosti. Produkty / služby jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností, zejména pak bezhotovostně platebními kartami a dalšími podporovanými způsoby platebního portálu The Pay s.r.o dle smluvních podmínek tohoto portálu, konkrétně dle “Podmínky používání platební brány GOPAY s.ro.  Společnost tak přistupuje k platebním podmínkám a cenám společnosti The Pay s.r.o.

Společnost se tedy řídí Podmínkami používání platební brány ThePay. dostupných na webových stránkách společnosti The Pay s.r.o.

Dle zákona o evidenci tržeb je Společnost povinna vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li Zákazník hradit odměnu za Produkt / Službu dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).


Omezení členství Zákazníka

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách jakéhokoli Zákazníka a to bez předchozího upozornění v případě, že Společnost zjistí, že tento Zákazník porušuje obchodní podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Společnosti a Stránek.

Ochrana důvěrných informací

Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana (Zákazník) v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“).

Obchodní tajemství a Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní povahy, procesní postupy další procesy v rámci fungování společnosti v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.

Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. 


Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.

Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Společností.

Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k Produktům / Službám Společnosti.

Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty / Službami, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt / Službu poskytnout za podmínek sjednaných. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP).

Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy (VOP) je v případě Zákazníka zejména prodlení s úhradou odměny po dobu trvání delší než 3 dny. Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně nezaniká nárok Společnosti na úhradu odměny.

Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako kontaktní údaje. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na sdělené elektronické prostředky fikce doručení.

V případě, že se Klient / Zákazník nedostaví na osobní schůzku s Poradcem / Splečností, bez udání podstatného důvodu min. 24 hodin před sjednanýcm termínem osobní schůzky, termín osobní schůzky propadá a nárok na jeho vymožení ze strany Klienta / Zákazníka zanikl. V tomto případě je Zákazník / Klient povinnen vyplnit předmětný formulář opětovně a opětovně vzniká nárok na zaplacení odměny Společnosti.

Reklamační řád

Zákazník / Klient má povinost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.mastermindklub.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na info@mastermindklub.cz. Reklamaci není možné uplatnit v době, kdy již byla Služba / Produkt provedena. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Služeb / Produktů. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Zákazník / Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace protstřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách.Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte.

 

Kdo je správce?

Jsme společnost Business Laboratory s.r.o., IČO: 07266961, se sídlem Rybná Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286633, která provozuje webové stránky mastermindklub.cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 602 653 629 nebo na e-mail: info@mastermindklub.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

 

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

 

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

 

Přímý marketing skrz FB messenger

Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráviček s tématikou  úspěšného online podnikání. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo „stop“ a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografie a video záznamy I. (semináře, meetupy, školení)

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • Wedos.com
 – hosting webu

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

 • Leadpages.net
 – hosting registračních stránek

Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA

 • Webinarjam.com
 – hosting registračních stránek na webinář a pořádání webinářů

Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA

 

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA • SmartSelling
 – statistiky návštěvnosti webu

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 

Marketing a zákaznická podpora

 • SmartEmailing
 – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 • ManyChat
 – komunikace přes FB messenger

ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States. • Facebook pixel


Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 • Zapier
 – přenos dat

Zapier, 243 Buena Vista Avenue, Suite 508, Sunnyvale, CA 94086 United States

 

Fakturace a účetnictví

 • FAPI – automatické faktury


SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 • MARFIN Consulting a.s – účetnictví

Jungmannova 36/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@mastermindklub.cz

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístupnás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


Závěrečná ustanovení

Společnost Business Laboratory s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1  poskytuje Služby a Produkty uvedené na webových stránkách www.mastermindklub.cz

Žádný Zákazník nesmí o své osobě prohlašovat, že patří pod firemní tým Společnosti nebo je zaměstnancem Společnosti, pokud není zaměstnancem. Žádná osoba nemůže podávat nepravdivé informace jakýmkoli třetím osobám a v případě přestupku může ze vzniknuvší situace Společnost vyvodit právní důsledky. Pod pojmy, které nesmí žádná osoba bez souhlasu používat, patří i pojmy manažer, reprezentant, zástupce.

Společnost se zavazuje o své Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje emailová adresa info@mastermindklub.cz. Prostřednictvím těchto e-mailových adres se mohou Zákazníci, Návštěvníci i Klienti kdykoliv spojit s technickou podporou Společnosti, která jejich dotazy vyřeší. Každá záležitost je řešena 7 dní v týdnu od 9:00 do 17:00 hodin. Každá osoba získá po oznámení problému potvrzení od Společnosti o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná.

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit.

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1.9. 2020.